Nyheder

Pansermuseet

Varde museum åbnede den 22. april 2021 dørene til det nye Panser- & Artillerimuseum på Industrivej 18 i Oksbøl.

Panser- & Artillerimuseet er et unikt militærhistorisk museum, der viser besøgende hvorledes panservåbnet har udviklet sig i den danske hære siden den anden verdenskrig, samt hvorledes artilleriet har udviklet sig siden Middelalderen.

Peter Svane

Formand for Pansermuseet

Nyheder

PostNord Rundt

På kulturtorvet  i Oksbøl under PostNord Rundt cykelløbet, kommer Pansermuseet med nogle af vores køretøjer, således at vi kan vise at Oksbøl er en garnisonsby.

Det hele sker tirsdag d. 10. august

Foreningen

Sponsor – samarbejde
Er der en interesse for at støtte et eller flere af vores projekter eller foreningens formidling af panservåbenets danske historie,
kan et samarbejde med Pansermuseet blive et spændene og anderledes sponsor projekt.

Tag kontakt til os via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
lad os mødes og drøfte hvilke samarbejdsmuligheder der kan opsættes for at understøtte dit sponsor projekt.

Sponsorer som støtter foreningen Sponsor navn Logo  Hvad er sponseret 
K.P. Service ApS
Kim Petersen
Skodborgskovvej 15.
6630 Rødding.
kp-service.dk
 Kp service aps Sponsor til
Sherman projektet
Dommerby Stål A/S
Østergårdsvej 15,
DK-7840 Højslev
dommerbystaal.com 
 Dommerby stål  
Hemmet Fiskesø
Svinkvej 1,
DK- 6893 Hemmet 
  Sherman projekt
MacNab Jagt & Fiskeri
Att: MacNab.dk
Trehøjevej 31B
7200 Grindsted 
  Udstillings støtte
     
     
     
     
     

 
Vedtægter for Hærens Kampskoles Køretøjshistoriske Forening

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Hærens Kampskoles Køretøjshistoriske Forening (HKSKHF). I daglig tale kaldet ”Pansermuseet”.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hærens Kampskole og formandens domicil. En midlertidig udstilling er etableret i samarbejde med Museet Danmarks Brandbiler på adressen Industrivej 18, 6840 Oksbøl. Udstillingens navn er Panser- og Brandbilmuseet i Oksbøl. Foreningens hjemmeside har adressen: www.pansermuseet.dk

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
a. At indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare militærhistorisk materiel, herunder såvel pansrede køretøjer som hjulkøretøjer, der har været i brug ved kamptropperne i hæren. Primært materiel, der har været i brug efter 2. verdenskrig.
b. At formidle kendskabet til ovennævnte militærhistoriske materiel. Dette gøres primært ved udstilling af materiellet på den under § 1, stk. 2 nævnte midlertidige udstilling. Sekundært gøres det ved deltagelse (f.eks. med køretøjer) i arrangementer, som gennemføres ved Hærens Kampskole eller øvrige myndigheder i eller med tilknytning til Forsvaret samt civile foreninger. Bestyrelsen indstiller til Chefen for Hærens Kampskole hvilke aktiviteter, HKSKHF skal del-tage i. Ad hoc aktiviteter afstemmes med Chefen for Hærens Kampskole inden endeligt til-sagn til deltagelse meddeles arrangør. Stk. 2. Foreningens virke sker i et snævert samarbejde med Hærens Kampskole og med reference til Chefen for denne.

Stk. 3. Restaurerede effekter tilhører som hovedregel Forsvaret og/eller Statens Forsvarshistoriske Museum. Effekter tilhørende Forsvaret er overdraget til HKSKHF, som bevarer den fulde råde-ret over disse, så længe foreningen eksisterer. Foreningen er endvidere i besiddelse af en del effekter (f.eks. uniformsgenstande, plastikmo-deller og bøger m.m.), som enten er doneret til foreningen eller udlånt til museal udstilling af privatpersoner. Oversigt over disse effekter føres på en særlig registreringsliste.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle, der ønsker at støtte foreningens formål, og som aktivt eller passivt vil medvirke til at bevare gammelt militærhistorisk materiel ved Oksbøl garnison.

Stk. 2. Et medlemskab kan være: a. Aktivt. Medlemmet deltager i foreningens aktiviteter, herunder restaurering, vedligeholdelse og fremvisning af foreningens materiel. Medlemmet betaler kontingent.

b. Passivt. Medlemmet betaler kontingent, men deltager ikke yderligere i foreningens aktiviteter.

c. Æresmedlemskab. Bestyrelsen kan udnævne personer, som skønnes at have betydning for foreningen eller foreningens interesseområder til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri. Et æresmedlem kan deltage i foreningens møder (inkl. generalforsamlinger), men har ikke stemmeret.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. marts.

Stk. 3. Generalforsamling indvarsles af formanden med mindst 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen samt vedlagt revideret regnskab for det forløbne regnskabsår, budget for det kommende år og rettidigt indkomne forslag. Indkaldelsen til generalforsamling sker gennem udsendelse af skriftlig indkaldelse til alle foreningens medlemmer via e-mail eller almindelig post.

Stk. 4. Til generalforsamlingen har kun medlemmer (aktive, passive og æresmedlemmer) adgang. Bestyrelsen kan invitere øvrige personer, som er relevante i forhold til den aktuelle dagsorden, til at deltage helt eller delvis i generalforsamlingen.

Stk. 5. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent
b. Formandens beretning
c. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for foregående år
d. Orientering om budget for det kommende år
e. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
f. Indkomne forslag
g. Personvalg:
• Valg af formand for 2 år. Vælges i lige år
• Valg af næstformand for 2 år. Vælges i ulige år.
• Valg af kasserer for 2 år. Vælges i lige år
• Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Vælges i lige år
• Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Vælges i ulige år.
• Valg af 3 bestyrelsessuppleanter for 2 år. Vælges med henholdsvis 1 i lige og 2 i ulige år.
• Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 2 år. Vælges i lige år
• Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 2 år. Vælges i ulige år.

h. Eventuelt

Stk. 6. Forslag til behandling i henhold til stk. 5. f. skal i underskrevet stand være formanden i hænde senest den 1. februar.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan med angivelse af dagsorden indkaldes af bestyrelsen eller kan begæres af mindst 1/3 af foreningens medlemmer. Indkaldelsen skal ske med et varsel på 14 dage til afholdelse senest 4 uger efter, at en begæring herom er modtaget.

Stk. 8 Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som til den ordinære generalforsamling.

Stk. 9. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, med mindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 10. Den til enhver tid lovligt varslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 11 Der kan afgives stemme ifølge skriftlig fuldmagt. Fuldmagter skal afleveres til sekretæren ved indgangen.

Stk. 12. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres protokol over generalforsamlingen og udsender referat til alle medlemmer (mail eller post). Referatet underskrives af sekretæren samt dirigenten.

§ 5. Bestyrelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer, hvoraf de 9 medlemmer vælges for 2 år af gangen. Terminer for valg af de enkelte bestyrelsesmedlemmer fremgår af § 4, stk. 5, pkt. g.

Stk. 2. Chefen for Hærens Kampskole er fast medlem af bestyrelsen, dog uden stemmeret.

Stk. 3 Bestyrelsen sammensættes således: Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dertil kommer 3 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Stk. 4. Bestyrelsen udpeger selv en sekretær samt et bestyrelsesmedlem, som er materielansvarlig overfor Chefen for Hærens Kampskole for det af Forsvaret/staten tilhørende materiel, som foreningen har råderet over. Dette medlem skal være ansat ved HKS.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger udvalgsformænd/tovholdere til varetagelse af de opgaver, som bestyrelsen prioriterer at skulle løses i den kommende periode (f.eks. tovholder for gruppen af pansrede eller hjulkøretøjer, gruppen for uniformer og blankvåben, gruppen for skydevåben osv.)

Stk. 6. Bestyrelsen:

a. Skal varetage den daglige ledelse af foreningen, herunder repræsentere foreningen i alle forhold.

b. Skal afholde regelmæssige bestyrelsesmøder. Formanden sørger for indkaldelse til møderne og leder disse. Tid og sted aftales bestyrelsesmedlemmerne imellem. Der udsendes referat af møderne til bestyrelsens medlemmer.

c. Er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

d. Træffer beslutninger ved simpelt flertal, hvis intet andet er fastsat i nærværende vedtægt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

e. Beslutter, ved et bestyrelsesmedlems længerevarende fravær (f.eks. udsendelse i Interna-tional tjeneste), om en bestyrelsessuppleant skal indkaldes til bestyrelsen.

§ 6. Tegning og hæftelse

Stk. 1 Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved evt. køb og salg, ved underskrift af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Kassereren disponerer den daglige almindelige drift. I kassererens fravær kan formanden sammen med næstformanden disponere den daglige drift.

Stk. 3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den del af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 7. Regnskab og Økonomi

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den 31. december 2011.

Stk. 2 Kassereren udfærdiger det årlige regnskab, der revideres af de to generalforsamlingsvalgte in-terne revisorer. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Det revide-rede regnskab forelægges på generalforsamlingen.

Stk. 3. Kassereren udarbejder et budget for det kommende regnskabsår. Det udarbejdede budget godkendes af bestyrelsen og der orienteres om det på den ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Foreningens økonomiske midler tilvejebringes gennem:

a. Tilskud fra Hærens Kampskole, Varde Kommune og øvrige myndigheder i Oksbøl garnison.

b. Kontingent og frivillige bidrag fra medlemmer.

c. Sponsorstøtte, midler fra fonde m v.

d. Driftstilskud for deltagelse i forskellige arrangementer, såsom optog, udstillinger m. v.

§ 8. Årsberetning

Stk. 1. Foreningen udgiver umiddelbart efter generalforsamlingen en årsberetning, der udsendes til alle medlemmer via e-mail eller almindelig post og omtales på foreningens hjemmeside.

§ 9. Opløsning af foreningen

Stk. 1. Foreningens opløsning kræver vedtagelse af generalforsamlingen, og mindst 2/3 af foreningens medlemmer skal stemme for en opløsning. Er 2/3 af samtlige medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 21 hverdage efter. På den nye generalforsamling kan beslutning om foreningens opløsning vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning, overdrages foreningens midler til Forsvaret eller Statens Forsvarshistoriske Museum. Donerede effekter (se § 2, stk. 3) overdrages til Statens Forsvarshistoriske Museum. Effekter i udlån (se § 2, stk. 3) søges tilbageleveret til udlåneren jf. den udarbejdede registreringsliste.

§ 10. Vedtægtsændring og ikrafttrædelse

Stk. 1. Ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Nærværende vedtægter erstatter de til den stiftende generalforsamling den 8. december 2010 udarbejdede midlertidige vedtægter.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 14. marts 2013.

Bliv medlem af foreningen for Hærens Kampskoles Historiske Samling.
På denne måde hjælper du med at bevare køretøjer og materiel anvendt i Hæren efter 1945.
Som medlemmer kan optages alle der ønsker at støtte foreningens formål og som aktivt eller passivt medlem vil være med til at bevare gammelt militærhistorisk materiel ved Oksbøl Garnison. Kom forbi museet og se udstillingen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER vedr. medlemskab: Send email med nedenstående oplysninger til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Emne mærket med ”Pansermuseet”.

Navn & adresse,
Telefon nr.
Mail adresse.

Ønsker du at være aktiv eller passiv medlem og oplys evt. interesseområder.

KONTINGENT OG BETALING. Kontingent udgør for 2018 et hundrede og halvtreds kroner (150 kr.).

Betales til Sydbank Oksbøl Afdeling. Reg.nr. 7700 og Konto nr. 1257906.

Alternativt - bare kom personligt forbi, et af vore arrangementer, så finder vi også ud af det.

Venlig hilsen Kassereren

Funktion

Navn

Formand

Peter Svane

Næstformand

Bo Hagsten

Kasserer

Rolf A. Rasmussen

Best. medlem/Ansvarlig Junior gruppen

Perry Thisted Knudsen

Sekretær

Kaj Jensen

Best. medlem

Holger Rix

Best. medlem

 Holger A. Nilsson Jørgensen

Best. medlem/Leder ”Håndvåbensamling"

Rasmus Askov

Best. medlem

Hans Ole Brink

Permanent bestyrelsesmedlem

Oberst T. D. Møller

Suppleant 1.

Jan Larsen

Suppleant 2.

Ole Feddersen

Suppleant 3.

Henrik Høg

Sikkerhedsrepræsentant HKIC

Kim Scharbau

Webmaster/Mail/FB

Jesper Vinding

Pressekoordinator og Facebook

Thomas Antonsen

 

 

 

 

 

Information

 Danske Hærhistoriske Museer

DHMDanske Hærhistoriske Museer en interesseorganisation, der arbejder for at fremme bevarelse af den danske hærs historie.
 Læs mere...Sponsor

Vardemuseerne

Vardemuseerne er hele ni forskellige udstillingssteder. Her finder du masser af oplevelser og aktiviteter imellem hav og hede... Læs mere...

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com